Kairi Takamatsu

Kairi Takamatsu's surf clips selected from Vimeo and YouTube. Kairi Takamatsu enjoys the ride with Naomi Kobayashi, Takumi Nakamura, Arashi Kato, and more. Filmed in Aichi, etc.

1 videos