Ryota Matsushita

Ryota Matsushita surfing in Aichi, Chiba and more. Epic surf videos selected from YouTube and Vimeo. Ryota Matsushita enjoys the ride with Arashi Kato, Takumi Nakamura, etc.

3 videos