\

Takashi Kakihara

Takashi Kakihara surfing in Shikoku and more. Epic surf videos selected from YouTube and Vimeo. Takashi Kakihara enjoys the ride with Kohei Chiba, Akihiro Dodo, Yoshiji Kono, etc.

2 videos