\

Yoshiji Kono

Yoshiji Kono surfing in Shikoku and more. Epic surf videos selected from YouTube and Vimeo. Yoshiji Kono enjoys the ride with Kohei Chiba, Akihiro Dodo, etc.

2 videos