Devon Howard 6'10" Midlength: the CI Mid | NobodySurf