If I was goofy -- JJF surfing the other way | NobodySurf